เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ภาพกิจกรรม

     วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลบึงสำโรง ออกตรวจและควบคุมการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองบัวหมู่ 1 สายนา นางหนูหวั่นไปหนองช้างตาย..>>>


     วันที่ 18 สิงหาคม 2566 งานสาธารณสุข ร่วมกันโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง ฉีดพ่อนหมอกควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก..>>>


     วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลบึงสำโรง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง/ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ทำหมันสุนัขและแมวตามโครงการตามพระราชดำริฯ..>>>


เทศบาลตำบลบึงสำโรง

 

  • นายยงยุทธ  คำประพันธ์
    นายกเทศมนตรี
  • โทร.093-5419119ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบึงสำโรง พ.ศ.2566เทศบาลตำบลบึงสำโรง
2 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบึงสำโรง พ.ศ.2566เทศบาลตำบลบึงสำโรง
3 ทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง
4 
ประชาสัมพันธ์การเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540เทศบาลตำบลบึงสำโรง
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงสำโรง
6 ประชาสัมพันธ์การประกวด "อัญมณี ศรีเมืองย่า ดาวค้างฟ้าแห่งเมืองย่าโม 66"เทศบาลตำบลบึงสำโรง
7 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง ปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลบึงสำโรง
8 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เทศบาลตำบลบึงสำโรง
9 ประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถสวยจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงสำโรง
10 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบึงสำโรงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
เทศบาลตำบลบึงสำโรง

 

นายสุริยา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

โทร.089-9455979

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 -บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
2 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เทศบาลตำบลบึงสำโรง
3 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 - บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
4 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 - บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลบึงสำโรง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระน้ำหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลบึงสำโรง
6 ประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกสระหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
7 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกสระหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
8 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงสำโรง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน-บ้านหัวหนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลบึงสำโรง
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลบึงสำโรง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดและรูปแบบรายการตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด))เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 5
  2.  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  3.  ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  4.  ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  5.  ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  6.  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  7.  ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  8.  ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  9.  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  10.  ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6

 1. ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 22 ส.ค. 66 24
 2.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 22 ส.ค. 66 27
 3.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 22 ส.ค. 66 23
 4.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 22 ส.ค. 66 27
 5.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 28 มิ.ย. 66 57
 6.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 28 มิ.ย. 66 47
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.197.111.121
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 44 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2509 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 22097 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 61395 คน
เริ่มนับ วันที่ 28 ต.ค.2556