เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ภาพกิจกรรม

     นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง พร้อมด้วย กองช่างลงพื้นที่สำรวจการทำฝายแกนดินซีเมนต์ ที่ลำห้วยคลองใหญ่ คลองรกฟ้า..>>>


     นายยงยุทธ คำประพันธ์ นายกเทศมนตรี ม บหมาย กองช่าง นำรถเครนกระเช้าออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหัวหนอง ม.4 บ้านหนองบัว ม.1..>>>


     นายยงยุทธ คำประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง มอบหมายกองช่าง นำรถเครนกระเช้าออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองปรือ ม.5..>>>


เทศบาลตำบลบึงสำโรง

 

  • นายยงยุทธ  คำประพันธ์
    นายกเทศมนตรี
  • โทร.093-5419119
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 แนวทางการดำเนินงานของหน่วยรับสมัครและรับเงินสะสมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)เทศบาลตำบลบึงสำโรง
2 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลบึงสำโรงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
3 หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง
4 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2566เทศบาลตำบลบึงสำโรง
5 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบึงสำโรง พ.ศ.2566เทศบาลตำบลบึงสำโรง
6 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบึงสำโรง พ.ศ.2566เทศบาลตำบลบึงสำโรง
7 ทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง
8 
ประชาสัมพันธ์การเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540เทศบาลตำบลบึงสำโรง
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงสำโรง
10 ประชาสัมพันธ์การประกวด "อัญมณี ศรีเมืองย่า ดาวค้างฟ้าแห่งเมืองย่าโม 66"เทศบาลตำบลบึงสำโรง
เทศบาลตำบลบึงสำโรง

 

นายสุริยา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

โทร.089-9455979

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 -บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
2 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เทศบาลตำบลบึงสำโรง
3 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 - บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
4 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 - บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลบึงสำโรง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระน้ำหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลบึงสำโรง
6 ประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกสระหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
7 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกสระหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
8 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงสำโรง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน-บ้านหัวหนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลบึงสำโรง
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลบึงสำโรง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดและรูปแบบรายการตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด))เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุสำนักงานน้ำดื่มแบบถัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง (ศูนย์บ้านโนนสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 0
  2.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง (บ้านโนนสะอาด) ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  3.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง (บ้านหนองปรือ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  4.  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  5.  ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลบึงสำโง ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  6.  ซื้อวัสดุสำนักงานน้ำดื่มแบบถัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง (ศูนย์บ้านโนนสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  7.  จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในงานประเพณีงานลอยกระทง พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  8.  จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและไฟประดับพร้อมเครื่องปั่นไฟงานประเพณีวันลอยกระทง พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  9.  จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในงานประเพณีงานลอยกระทง พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  10.  จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและไฟประดับพร้อมเครื่องปั่นไฟงานประเพณีวันลอยกระทง พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10

 1. ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 22 ส.ค. 66 87
 2.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 22 ส.ค. 66 81
 3.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 22 ส.ค. 66 73
 4.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 22 ส.ค. 66 83
 5.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 28 มิ.ย. 66 118
 6.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 28 มิ.ย. 66 98
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
โดย 26 พ.ย. 66 0 10
โดย 26 พ.ย. 66 0 10
โดย 26 พ.ย. 66 0 9
โดย 26 พ.ย. 66 0 10
โดย 26 พ.ย. 66 0 11
โดย 26 พ.ย. 66 0 10
โดย 26 พ.ย. 66 0 9
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.235.60.197
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 42 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1715 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 26837 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 66135 คน
เริ่มนับ วันที่ 28 ต.ค.2556