เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กองช่าง

นายคมสันต์ เชื้อกุดรู
ผู้อำนวยการกองช่าง
092-3453145

นางสันทนา แฟมไธสง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
094-5020066

ว่าง -
วิศวกรโยธา


ว่าง ว่าง
นายช่างโยธา


นายนพชัย ไพศาลธรรม
ผู้ช่วยช่างโยธา
082-8873102

นายวินัย ชาวสวน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
095-6216262

นายวิษณุ ชนิดนอก
คนงานทั่วไป
095-1158148