เทศบาลตำบลบึงสำโรง
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

 -  การประกอบอาชีพ

  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำไรอ้อย ไร่มันสำปะหลัง) ทำนาบางพื้นที่ เมื่อว่างงานจากการทำไร่แล้วก็จะว่างงาน เนื่องจากสภาพพื้นที่แห้งแล้ง จึงไม่สามารถทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเกษตรได้อีก บางส่วนจะไปใช้แรงงานในเมืองใหญ่

  ตำบลบึงสำโรงโดยทั่วไปจะเป็นสังคมเกษตร มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างพอเพีง ไม่ค่อยมีการแข่งขันทำให้ชาวบ้านตำบลบึงสำโรงแห่งนี้ มีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำไร่ ส่วนที่เหลือเป็น อาชีพค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ทำสวน และรับราชการ เมื่อว่างจากการทำเกษตรกรรมแล้ว มีบางส่วนไปทำงานนอกหมู่บ้าน เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ส่วนในหมู่บ้านที่มีอาชีพเสริม ได้แก่ เย็บผ้า ปลูกผัก และค้าขาย


-  การท่องเที่่ยว

  เทศบาลตำบลบึงสำโรงส่วนใหญ่เป็นที่การเกษตรกรรม ทิศตะวันตก มีบึงใหญ่บริเวณกว้างสวยงามมีสภาพที่สมบูรณ์เหมาะสำหรับทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว-  หน่วยธุรกิจการบริการในเขตเทศบาลตำบลบึงสำโรง

1. ปั้มน้ำมันหลอด  จำนวน  2  แห่ง

2. ร้านค้าเบ็ดเตล็ด  จำนวน  20  แห่ง

3. ร้านรับซ่อมยานยนต์  จำนวน  5  แห่ง

4. โรงสีข้าว จำนวน  20  แห่ง