เทศบาลตำบลบึงสำโรง
วิสัยทัศน์

 

" ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพ   และการบริหารจัดการที่ดี  แบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน "