เทศบาลตำบลบึงสำโรง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายณรงค์ วงค์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล
081-0682552

นายหนูเล็ก กวดนอก
รองประธานสภาเทศบาล
096-8508550

นางปราณี จูมไชย
เลขานุการสภาฯ
064-7506659

นางพิกุล เรือนไทย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
090-2849688

นางสาวสุภัสสร ศรีเมืองคุณ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
0875566870

นางสมพร อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
098-1474950

นายพรมมา โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
061-8010391

นางสาวปาริฉัตร โปรยโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
093-0947034

นางนิตยา หลินศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
098-0109562

นายชิด แช่มช้อย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
063-0364858

นายดัด เกษนอก
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
093-5100357

นายสุรศักดิ์ พลพิศาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
092-6175741