เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การบริการขั้นพื้นฐาน

 

การบริการพื้นฐาน

- การคมนาคม

  ปัจจุบันการคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบึงสำโรง มีความสะดวกมากขึ้นเพราะได้รับการพัฒนาจากเทศบาลตำบลบึงสำโรง มีการบูรณะซ่อมแซมถนนลูกรักให้สามารถใช้งานได้ดี สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและไม่มีสัญญาณไฟจราจร พ้อมทั้งถนนเกษตรกรรมมีการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดี ถนนสายหลักเส้นทางคมนาคมระหว่างตำบลกับอำเภอเป็นถนนลาดยาง (ถนนแก้งสนามนาง-บ้านเหลือม)

-  การประปา

  บ้านเรือนในเตเทศบาลตำบลบึงสำโรงใช้บริการน้ำประปาจากประปาหมู่บ้าน จำนวน 961 ครัวเรือน และจากน้ำประปาแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ จำนวน 412 ครัวเรือน

-  การไฟฟ้า

  การให้บริการประชาชนด้านไฟฟ้าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลตำบลบึงสำโรงจะรับผิดชอบในด้านการติดตั้ง ซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย และในการตั้งงบประมาณขยายไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือนและหมู่บ้าน

-  การสื่อสาร

1. หอกระจายข่าว จำนวน 9 จุด ครอบคลุมพื้นที่

2. เทศบาลตำบลบึงสำโรงติดตั้งอินเตอร์เนต และสัญญาณ Wifi ไว้ให้บริการ


-  แหล่งน้ำทรัพยากรในพื้นที่

1. หนอง บึง จำนวน 10 แห่ง ได้แก่  หนองกระทุ่ม  , หนองฝาก  ,หนองกฎ , หนองหวาย , หนองบัว , หนองตะกุด , หนองอ้อ  ,  หนองช้างตาย , สระใหม่ , บึงสำโรง

 

2. คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 15 แห่ง ได้แก่  ลำห้วยตะกุด , ลำห้วยขี้หนู , ลำห้วยหมากแดง , ลำห้วยสะพานหิน , คลองตะเฆ่ , ลำห้วยแม่น้ำชี
, คลองใหญ่ , คลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำ , ลำห้วยพะไล , ลำห้วยละหานมวยใหญ๋  , ลำห้วยละมวยน้อย , คลองโพรงนาค , คลองอีสานเขียว ,
คลองรกฟ้า , คลองทบศอก