เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ประวัติความเป็นมา

 

ตำบลบึงสำโรง เป็นตำบลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ จัดให้มีการเลือกตั้ง กำนันเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นายกวี ซาตัน ซึ่งเป็นกำนันคนแรกของตำบลบึงสำโรง ชื่อของ “ตำบลบึงสำโรง” ได้จัดตั้งมาจากชื่อของแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประมาณ ๑,๑๐๒ ไร่ ที่ประชาชนในบริเวณนั้นเรียกว่า “หนองบึงสำโรง” เพราะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำมีชื่อว่า “ต้นสำโรง” จึงตั้งเป็นชื่อแหล่งน้ำนี้ว่า “หนองบึงสำโรง” จึงเป็นบึงขนาดใหญ่ที่ใช้หล่อเลี้ยงประชาชนภายในเขตตำบลบึงสำโรงและตำบลใกล้เคียงใช้ในการอุปโภค-บริโภค และประกอบอาชีพประมงน้ำจืดได้ตลอดทั้งปี และปัจจุบันอยู่ในพื้นที่บ้านกุดปลาฉลาด

การปกครองของตำบลบึงสำโรงมีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองของสภาตำบลบึงสำโรง ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน

- แยกมาจากตำบลบึงพะไล จำนวน ๔ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวหนอง

- แยกมาจากตำบลแก้งสนามนาง ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๖ บ้านกุดปลาฉลาด

- แยกออกมาจากตำบลสีสุก จำนวน ๒ หมู่บ้าน คือหมู่ที่ ๗ บ้านโมกมัน หมู่ที่ ๘ บ้านโนนอุดม

- เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ บ้านหนองปรือ หมู่ที่๕ได้แยกพื้นที่หมู่บ้านออกมาอีก ๑ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปรือใหม่

สาเหตุที่ตั้งตำบลขึ้นมาใหม่ก็เพื่อความสะดวกในการปกครองและพัฒนาตำบลบึงสำโรง จัดได้ว่าเป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติตำบลหนึ่ง ในเขตอำเภอแก้งสนามนางและได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีนายกวี ซาตัน เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสำโรง ดังนี้

      ๑. นายกวี ซาตัน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสำโรง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔

      ๒. นายยงยุทธ คำประพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสำโรง เมื่อ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ (เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสำโรง)

      ๓. นายฉลอง ตรวจนอก ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสำโรง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

      ๔. นายยงยุทธ คำประพันธ์ ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสำโรง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสำโรง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบึงสำโรงเมื่อวันที่  ๒๖ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒

      ๕.นายยงยุทธ คำประพันธ์ ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗

      ๖.นายพเยาว์  เพราะไธสง ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน