เทศบาลตำบลบึงสำโรง
หมู่บ้าน/ชุมชน

 

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว

หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด

หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโน

หมู่ที่ ๔ บ้านหัวหนอง

หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปรือ

หมู่ที่ ๖ บ้านกุดปลาฉลาด

หมู่ที่ ๗ บ้านโมกมัน

หมู่ที่ ๘ บ้านโนนอุดม

หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปรือใหม่