เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กองสาธารณสุข

นางแววดาว อาพัดนอก
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ

081-2631143

นางแววดาว อาพัดนอก
นักวิชาการสาธารณสุข

081-2631143

ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุชว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการว่าง ว่่าง
คนงานทั่วไป