เทศบาลตำบลบึงสำโรง
สภาพทั่วไป

 

ทำเลที่ตั้งตำบล ที่ทำการอเทศบาลตำบลบึงสำโรง ๕๙ หมู่ที่ ๓ อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอแก้งสนามนางประมาณ ๙ กิโลเมตร ตำบลบึงสำโรง เป็น ๑ ใน ๕ ตำบลในเขตอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนคราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง ๔ ส่วนคือ ตำบลแก้งสนามนาง ตำบลบึงพะไล ตำบลสีสุก ตำบลลาดใหญ่ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชมีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นคราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต. สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

 
 
เขตปกครอง รวม ๙ หมู่บ้าน คือ มีนายบุญช่วย หลายทวีวัฒน์ เป็นกำนันตำบลบึงสำโรง

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ผู้ใหญ่บ้าน นายสมศักดิ์  ปีแหล่
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด กำนันตำบลบึงสำโรง นายบุญช่วย หลายทวีวัฒน์
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโน ผู้ใหญ่บ้าน นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
หมู่ที่ ๔ บ้านหัวหนอง ผู้ใหญ่บ้าน นางเรณู คำมิสา
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปรือ ผู้ใหญ่บ้า นายนวม กวดนอก
หมู่ที่ ๖  บ้านกุดปลาฉลาด ผู้ใหญ่บ้าน นายสราวุธ ชนะพาล
หมู่ที่ ๗ บ้านโมกมัน ผู้ใหญ่บ้าน นายประจวบ  ก้อนแก้ว
หมู่ที่ ๘ บ้านโนนอุดม ผู้ใหญ่บ้าน นางวิลัยพร ประทุมศรี
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปรือใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน นางสาวสาย กวดนอกภูมิประเทศ 

- สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย

เนื้อที่ 

- ตำบลบึงสำโรง มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ ๒๖,๘๗๕ ไร่ หรือ ๔๓ ตารางกิโลเมตร

ประชากร

- มีประชากรทั้งสิ้น ๕,๔๙๘ คน แยกเป็น หญิง ๒,๗๔๕ คน เป็นชาย ๒,๗๕๓ คน (ข้อมูล เดือน มีนาคม ๒๕๕๗)