เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข้อมูลประชากร

ประชากรทั้งหมด 5,432 คน 

แบ่งเป็น

ประชากรชาย  2,712 คน

ประชากรหญิง 2,720 คน

                            ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564