เทศบาลตำบลบึงสำโรง
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุริยา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล
089-9455979

นางปวริศา บุญประสิทธิ ์
หัวหน้าสำนักปลัด
084-3532124

นางพรรณี สุริยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-2806401


นายคมสันต์ เชื้อกุดรู
ผู้อำนวยการกองช่าง
092-3453145


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
081-2631143


ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวพิมพ์ใจ หล่ามี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน