เทศบาลตำบลบึงสำโรง
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุริยา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล
089-9455979

นางปวริศา บุญประสิทธิ ์
หัวหน้าสำนักปลัด
084-3532124

นางพรรณี สุริยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-2806401


นายคมสันต์ เชื้อกุดรู
ผู้อำนวยการกองช่าง
092-3453145


นางแววดาว อาพัดนอก
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
081-2631143


นางวรรณกร สีมาพล
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0862427742


นางปวริศา บุญประสิทธิ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน