เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กองคลัง

นางพรรณี สุริยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-2806401

ว่าง
นักวิชาการพัสดุ


นางนิภาพร ทีทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
081-5791480

นางสาวสายบัว สืบวาปี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
086-2473282

นางสาวสุภัค วงษ์ชาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


สิบเอก ยุทธภูมิ หาญกุดตุ้ม
เจ้าพนักงานพัสดุ


นายณฐวัฒน์ ยิ้มเสงี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
094-5136305