เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กองคลัง

นางพรรณี สุริยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-2806401

นางนิภาพร ทีทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
081-5791480

นางสาวสายบัว สืบวาปี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
086-2473282

นางสาวสุภัค วงษ์ชาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ
-

นายณฐวัฒน์ ยิ้มเสงี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
094-5136305