เทศบาลตำบลบึงสำโรง
วัด/โรงเรียน

 

วัด และสำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

1. หมู่ที่ 1 วัดศรีลำพอง  บ้านหนองบัว

2. หมู่ที่ 2 วัดโนนสะอาด  บ้านโนนสะอาด

3. หมู่ที่ 3 วัดบ้านหนองโน  บ้านหนองโน

4. หมู่ที่ 4 วัดป่าจตุพร  บ้านหนองโน

5. หมู่ที่ 4 วัดบ้านหัวหนอง  บ้านหัวหนอง

6. หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคีธรรม  บ้านหนองปรือ

7. หมู่ที่ 6 วัดบ้านกุดปลาฉลาด บ้านกุดปลาฉลาด

8. หมู่ที่ 7 วัดป่าโมกอุดมพร  บ้านโมกมัน

9. หมู่ที่ 7 วัดทุ่งสว่างวณาราม บ้านโมกมัน

10. หมู่ที่ 8 วัดสว่างอารมณ์  บ้านโนนอุดม

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง

2. โรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี)

3. โรงเรียนบ้านหัวหนอง (แหลมทางคุรุรัตน์ประชาสรรค์)

4. โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

5. โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี