เทศบาลตำบลบึงสำโรง
พันธกิจ

 

๑. พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๓. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
๖. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น
๗. ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๘. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๙. การจัดตั้งและดูแลตลาดสินค้าชุมชน
๑๐. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ
๑๑. ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๒. จัดการศึกษา
๑๓. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
๑๔. การสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๑๕. การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และด้อยโอกาส
๑๖. การวางและจัดทำผังเมืองรวม
๑๗. จัดให้มีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่น ๆ
๑๘. ส่งเสริมการท่องเที่ยว