เทศบาลตำบลบึงสำโรง

หน่วยตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ที่ กค 0409.2/ว326 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2560) โดยยกเลิกมาตรฐาน ตามหนังสือที่ กค 0408.2/ว366 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2554

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

26 ม.ค. 66 109