เทศบาลตำบลบึงสำโรง

หน่วยตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2561)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

26 ม.ค. 66 108