เทศบาลตำบลบึงสำโรง

หน่วยตรวจสอบภายใน
flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายใน อ้างถึงหนังสือเวียนที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

26 ม.ค. 66 118