เทศบาลตำบลบึงสำโรง

หน่วยตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว123 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2561)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

26 ม.ค. 66 117