เทศบาลตำบลบึงสำโรง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2562)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

26 ม.ค. 66 58