เทศบาลตำบลบึงสำโรง

หน่วยตรวจสอบภายใน
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ที่ กค 0409.2/ว589 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2562)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

26 ม.ค. 66 110