เทศบาลตำบลบึงสำโรง
หน่วยตรวจสอบภายใน
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว540 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2563)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

26 ม.ค. 66 52