เทศบาลตำบลบึงสำโรง
หน่วยตรวจสอบภายใน
การกำหนดประเภทงานของงานตรวจสอบภายใน (ที่ กค 0409.2/ว614 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2563)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

26 ม.ค. 66 58