เทศบาลตำบลบึงสำโรง
หน่วยตรวจสอบภายใน
การจัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฏบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

26 ม.ค. 66 54