เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด-หนองตาโม้ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง

เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด-หนองตาโม้

บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 --------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด-หนองตาโม้ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2            ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

- ยกระดับถนนดินความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ลงลูกรังความกว้างเฉลี่ย       5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อย

- วางท่อระบายน้ำทับแน่นให้เรียบร้อย

จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน

จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน

จุดที่ 3 วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน

จุดที่ 4 วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆละ 7 ท่อน

จุดที่ 5 วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) 

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ตั้งงบประมาณไว้ 365,700 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ และเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว0006 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  เทศบาลตำบลบึงสำโรงจึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางงานโครงการดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ ณ  วันที่  16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561

 

 

 

 

(นายพเยาว์ เพราะไธสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรงแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

16 มี.ค. 61 131