เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อวัสดุลูกรังปรังปรุงถนนดิน-ลูกรัง พร้อมเกลี่ยปรับแต่งด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุลูกรังปรับปรุงถนนดิน-ลูกรัง พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   ชื่อโครงการ โครงการซื้อวัสดุลูกรังปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง              จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 782,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 ธันวาคม 2556 เป็นเงิน782,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)ราคา/หน่วย (ถ้ามี)   4.1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ จำนวน 3 หน้า ........................-................................. .......................-.................................. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน   ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ           ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุลูกรังปรับปรุงถนนดิน-ลูกรัง พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ******************** ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุลูกรังปรับปรุงถนนดิน-ลูกรัง พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง                                                       ราคากลาง 782,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้                    1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้                    กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557   ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง และในวันที่ 6 มกราคม 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ใน ราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่      10 มกราคม 2557หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4475-6270 – 1 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง www.bsr.go.th และ www.Koratdla.go.th                                       ประกาศ  ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2556                                                                                                      (นายยงยุทธ   คำประพันธ์)                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง    

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

25 ธ.ค. 56 267