เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฯสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปิดทับด้วยตะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปิดทับด้วยตะแกรงเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล.          ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง 308,000.- บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปิดทับด้วยตะแกรงเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 รางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร   ยาว 108.50   เมตร ว่างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø   0.30 เมตร จำนวน 99 ท่อน   รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นเงิน ราคากลาง 308,000.- บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน) บัญชีประมาณการราคากลาง ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น                                 ปร. 5   จำนวน 2   แผ่น - - รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1. นายสุริยา   หาญจิตร          ประธานกรรมการ           กรรมการ         กรรมการ                                     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปิดทับด้วยตะแกรงเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล.          ภายในหมู่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง 305,800.- บาท (สามแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปิดทับด้วยตะแกรงเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 รางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 113 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø 0.30 เมตร           จำนวน 73 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นเงิน ราคากลาง 305,800.- บาท (สามแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) บัญชีประมาณการราคากลาง ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น                                 ปร. 5   จำนวน 2   แผ่น - - รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1. นายสุริยา   หาญจิตร          ประธานกรรมการ           กรรมการ         กรรมการ                             ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปิดทับด้วยตะแกรงเหล็กและวางท่อระบายน้ำ                 คสล. ภายในหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง 311,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปิดทับด้วยตะแกรงเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 รางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร              ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร   ยาว 117 เมตร (ตะแกรง) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø   0.30 เมตร จำนวน   66 ท่อน รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นเงิน ราคากลาง 311,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) บัญชีประมาณการราคากลาง ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น                                 ปร. 5   จำนวน 1   แผ่น - - รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง     1. นายสุริยา หาญจิตร          ประธานกรรมการ           กรรมการ         กรรมการ                     สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปิดทับด้วยตะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ    

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

13 ก.พ. 57 285