เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 3สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 334,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ก่อสร้างระบบกรองน้ำขนาดบรรจุ 2.50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และถังเก็บน้ำใสขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งระบบเติมคลอรีน, สารส้ม และติดตั้งระบบสูบจ่ายพร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เป็นเงิน 334,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)                       บัญชีประมาณการราคากลาง ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น ปร. 5   จำนวน 5   แผ่น - - รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1. นายสุริยา   หาญจิตร       ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ                       สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 3  ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ ก่อสร้างระบบกรองน้ำขนาดบรรจุ 2.50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และถังเก็บน้ำใสขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งระบบเติมคลอรีน, สารส้ม และติดตั้งระบบสูบจ่ายพร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย     ตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด กำหนดเวลา แล้วเสร็จ 30 วัน  งบประมาณ 334,000.- บาท       (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)    

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

13 ส.ค. 57 175