เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรงมีความประสงจะประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5ตำบลบึงสำโรง         อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 3,647,000.-บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ประกอบด้วยโรงสูบน้ำดิบ, ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง, ถังเก็บน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร, เครื่องสูบน้ำดี, หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร   ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เป็นเงิน 3,647,000.-บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) บัญชีประมาณการราคากลาง ปร. 4 จำนวน 31 แผ่น ปร. 5   จำนวน 1   แผ่น - - รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1. นายสุริยา   หาญจิตร       ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ                             ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโมกมัน หมู่ที่ 7 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง   จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 2,020,000.- บาท   (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน) - ปรับปรุงตลิ่งเป็นหินทิ้งรองพื้นด้วย ทรายหยาบ หินย่อยเบอร์ 2 ขนาดกว้าง 10.10 x 20.10 เมตร รวมหนา 0.50 เมตร มีคานคอนกรีตกั้นเป็นบล็อกขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 18 บล็อกและซ่อมแซม เปลี่ยนท่อริมตลิ่งส่วนที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพเดิม (ตามแบบเลขที่ EPPS 25A/29) - ซ่อมแซมประตูระบายและท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน13 แห่ง (ตามแบบเลขที่ EPPS 10.1/23) - ซ่อมแซมประตูทดน้ำไม่ลดระดับคลองฝั่งขวา (RMC.) จำนวน 2 แห่ง (ตามแบบเลขที่EPPS 5/29) - ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC.) ยาว 1,456 เมตร (ตามแบบเลขที่ EPPS 1/29)   ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เป็นเงิน 2,020,000.- บาท (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน)   บัญชีประมาณการราคากลาง ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น ปร. 5   จำนวน 3   แผ่น - - รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง     1. นายสุริยา หาญจิตร       ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ                   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) บ้านหนองปรือ   หมู่ที่ 5   ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 1,800,000.- บาท   (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)   - อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 – 80 คน แบบ สถ.ศพด.2 (แบบไม่ตอกเสาเข็ม)     โดยก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 17 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สถ.ศพด.2) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 3.20 เมตร   ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด   ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เป็นเงิน 1,800,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)    บัญชีประมาณการราคากลาง ปร. 4 จำนวน 1   แผ่น ปร. 5   จำนวน 10   แผ่น - - รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง     1. นายสุริยา หาญจิตร       ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ                             ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประมูลงานโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ -------------------------------------- ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง มีความประสงค์จะประมูลงานโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) งบประมาณ 3,647,000.-บาท            (สามล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้               1.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว               2.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ               3.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้               4.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น              5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,823,500.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง เชื่อถือ              6.     บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ               7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ /8.คู่สัญญา...     - 2 –                 8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.                ณ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 (โดยพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป            กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.              ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดอบรมผู้ค่าฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 – 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 5,000.- บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาล         ตำบลบึงสำโรง ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4475-6270–1 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง www.bsr.go.th และ www.Koratdla.go.th            ข้อกำหนด - เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างในครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เทศบาลตำบลบึงสำโรงขอสงวนสิทธิ์ว่าจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้น - ก่อนลงมือปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบเป็นลายลักอักษร - ในกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีคอนกรีต กำหนดให้มีการทดสอบกำลังอัดประลัย     ของลูกบาตคอนกรีตของโครงการด้วย (โดยกำหนดให้ก่อนผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบก่อนอย่างน้อย 1 วัน) - ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายโครงการชั่วคราวก่อนเริ่มโครงการ โดยอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อโครงการ ................... งบประมาณ ...................... วันเริ่มต้น และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ................................................................                          ประกาศ ณ วันที่ 13   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557                                                                                                                            (นายพเยาว์ เพราะไธสง)                                                             นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง         ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประมูลงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)หมู่ที่ 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ -------------------------------------- ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง มีความประสงค์จะประมูลงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา   เด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5   ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) งบประมาณ 1,800,000.- บาท                  (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้               1.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว               2.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ               3.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้               4.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น              5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 900,000.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง เชื่อถือ              6.     บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ               7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   /8.คู่สัญญา...   - 2 –                 8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.                ณ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 (โดยพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป            กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.              ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดอบรมผู้ค่าฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.50 – 11.20 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 2,000.- บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาล         ตำบลบึงสำโรง ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4475-6270–1 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง www.bsr.go.th และ www.Koratdla.go.th            ข้อกำหนด - เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างในครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เทศบาลตำบลบึงสำโรงขอสงวนสิทธิ์ว่าจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้น - ก่อนลงมือปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบเป็นลายลักอักษร - ในกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีคอนกรีต กำหนดให้มีการทดสอบกำลังอัดประลัย     ของลูกบาตคอนกรีตของโครงการด้วย (โดยกำหนดให้ก่อนผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบก่อนอย่างน้อย 1 วัน) - ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายโครงการชั่วคราวก่อนเริ่มโครงการ โดยอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อโครงการ ................... งบประมาณ ...................... วันเริ่มต้น และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ................................................................                          ประกาศ ณ วันที่ 13   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557                                                                                                                              (นายพเยาว์ เพราะไธสง)                                                             นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง       ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประมูลงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโมกมัน หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ -------------------------------------- ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง มีความประสงค์จะประมูลงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโมกมัน หมู่ที่ 7 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) งบประมาณ 2,020,000.- บาท (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน)     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้               1.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว               2.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ               3.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้               4.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น              5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,010,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง เชื่อถือ              6.     บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ               7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                  /8.คู่สัญญา...     - 2 –                 8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.                ณ บ้านโมกมัน หมู่ที่ 7 (โดยพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป            กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.              ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดอบรมผู้ค่าฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.10 – 10.40 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 3,000.- บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาล         ตำบลบึงสำโรง ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4475-6270–1 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง www.bsr.go.th และ www.Koratdla.go.th            ข้อกำหนด - เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างในครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เทศบาลตำบลบึงสำโรงขอสงวนสิทธิ์ว่าจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้น - ก่อนลงมือปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบเป็นลายลักอักษร - ในกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีคอนกรีต กำหนดให้มีการทดสอบกำลังอัดประลัย     ของลูกบาตคอนกรีตของโครงการด้วย (โดยกำหนดให้ก่อนผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบก่อนอย่างน้อย 1 วัน) - ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายโครงการชั่วคราวก่อนเริ่มโครงการ โดยอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อโครงการ ................... งบประมาณ ...................... วันเริ่มต้น และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ................................................................                          ประกาศ ณ วันที่ 13   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557                                                                                                                              (นายพเยาว์ เพราะไธสง)                                                             นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

13 ต.ค. 57 203