เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรงตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล         ตำบลบึงสำโรงภาคเรียนที่   2/2557, 1/2558 ตำบลบึงสำโรง   อำเภอแก้งสนามนาง              จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 202,400 .- บาท (สองแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 ธันวาคม 2557 เป็นเงิน202,400 .- บาท (สองแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) อัตราคนละ 20 บาท จำนวนเด็ก 55 คน จำนวนวันรวม 184 วัน                     4.1 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 3 แผน สถิติการมาเรียนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 1   แผ่น หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.3/ว3590 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 จำนวน   3 แผ่น รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน        ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ                   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรงภาคเรียนที่ 2/2557, 1/2558 เด็กจำนวน 55 คน อัตราคนละ 20 บาท รวม 184 วัน รายการอาหาร 1 วัน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 3 รายการ ดังนี้ ข้าว อาหารคาว หรือกับข้าว อาหารหวาน หรือขนม หรือผลไม้ ราคากลาง 202,400 .- บาท (สองแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)      

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

8 ธ.ค. 57 160