เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมที่พักและที่จอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมที่พักและที่จอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 หลัง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมที่พักและที่จอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จำนวน 1 หลัง เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 1,700,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร สูง 7.00 เมตร และขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 7.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคา   ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กุมพันธ์ 2558 เป็นเงิน 1,700,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) บัญชีประมาณการราคากลาง ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น ปร. 5   จำนวน 1   แผ่น - - รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1. นายคมสันต์   เชื้อกุดรู         ประธานกรรมการ         กรรมการ      กรรมการ                      ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์      จะสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมที่พักและที่จอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 หลัง รายละเอียดดังนี้ - ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร สูง 7.00 เมตร และขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 7.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 1,700,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)    

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

13 มี.ค. 58 144