เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่องสอบราคาโครงการขุดลอกสระหนองโน บ้านหนองโน หมู่ที่3สอบราคาโครงการขุดลอกสระหนองโน บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง สอบราคาโครงการขุดลอกสระหนองโน บ้านหนองโน  หมู่ที่ 3   --------------------------------------  ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์      จะสอบราคาโครงการขุดลอกสระหนองโน บ้านหนองโน  หมู่ที่ 3  ตำบลบึงสำโรง  อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ - ขุดลอกสระหนองโน พื้นที่ขุดลอก 6,095 ตรม. ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือปริมาณดิน           ขุดดินไม่น้อยกว่า 5,907.90 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายดินขุดลอกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย หรืออยู่ในดุลพินิจ    ของช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  เงินงบประมาณ  281,000.- บาท                          (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่จะสอบราคาจ้างดังกล่าว ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความ คุ้มกันเช่นว่านั้น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 140,500.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง               กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง เชื่อถือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   /กำหนด... - 2 -               กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2558                  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ยกเว้นวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง  เมื่อเทศบาลพิจารณาผลการสอบราคาเสร็จแล้ว จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ให้ผู้ยื่นซองสอบราคาติดต่อขอรับทราบผลได้ หากไม่ติดต่อขอรับทราบผลให้ถือว่าได้รับทราบผลแล้ว กำหนดดูสถานที่ดำเนินการในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง 11.00 น.          ณ บ้านหนองโน (โดยพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ 300.- บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาล      ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่           4 สิงหาคม 2558ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th , www.gprocurement.go.th , www.koratdla.go.th   ในวันและเวลาราชการ             ประกาศ   ณ   วันที่  20  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558       (นายพเยาว์ เพราะไธสง) นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

20 ก.ค. 58 234