เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสำโโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4  ตำบลบึงสำโรง        อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน  30 วัน  ตั้งงบประมาณไว้  276,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี้ - จุดเริ่มต้นสี่แยกบ้านนายแปลก โกสุม  ไปหนองบึงสำโรง  ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 99.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 497.50 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนพร้อม  ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย หรือให้อยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

8 ก.ย. 58 147