เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประมูลงานโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิประมูลงานโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) งบประมาณ 3,300,000.-บาท   ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประมูลงานโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ -------------------------------------- ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง มีความประสงค์จะประมูลงานโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) งบประมาณ 3,300,000.-บาท             (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้               1.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว               2.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ               3.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้               4.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น              5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,650,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง เชื่อถือ              6.     บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ               7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ               8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   /กำหนด... - 2 –   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.                ณ บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 (โดยพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป            กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.              ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งกำหนดอบรมผู้ค่าฯ วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  และกำหนดเสนอราคา     ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 – 11.30 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาล         ตำบลบึงสำโรง ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2559 ยกเว้นในวันที่                 26 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดจ่ายซองฯ ประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร     การจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4475-6270–1 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง www.bsr.go.th และ www.Koratdla.go.th            ข้อกำหนด - เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างในครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย         เทศบาลตำบลบึงสำโรงขอสงวนสิทธิ์ว่าจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวด               จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ชนะและ/หรือผู้ที่เทศบาลฯ เรียกทำสัญญา จะต้องลงนามทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันกับเทศบาลให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2559 เท่านั้น - ก่อนลงมือปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบเป็นลายลักอักษร - ในกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีคอนกรีต กำหนดให้มีการทดสอบกำลังอัดประลัย     ของลูกบาตคอนกรีตของโครงการด้วย (โดยกำหนดให้ก่อนผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบก่อนอย่างน้อย 1 วัน) - ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายโครงการชั่วคราวก่อนเริ่มโครงการ โดยอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อโครงการ ................... งบประมาณ ...................... วันเริ่มต้น และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ................................................................                        ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559                                                                                                                            (นายพเยาว์ เพราะไธสง)                                                             นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

23 ก.พ. 59 144