เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นผิวจราจรหินคลุกแยกสระน้ำหนโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นผิวจราจรหินคลุกแยกสระน้ำหนองปรือไปโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม หมู่ที่ 5 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง การดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นผิวจราจรหินคลุกแยกสระน้ำหนองปรือไปโรงเรียน           แก้งสนามนางพิทยาคม หมู่ที่ 5  ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  --------------------------------------  ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์           จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นผิวจราจรหินคลุกแยกสระน้ำหนองปรือไปโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม หมู่ที่ 5 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด)         ราคากลาง 319,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)โดยวิธีตกลงราคา ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่จะทำงานจ้างดังกล่าว ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่เสนอราคา ในวงเงิน     ไม่น้อยกว่า .……… บาท (……………………..………) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง เชื่อถือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ           ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและเสนอราคา ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8 - 21 กรกฎาคม 2559ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th , www.gprocurement.go.th , www.koratdla.go.th   ในวันและเวลาราชการ             ประกาศ   ณ   วันที่ 8เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559     (นายพเยาว์ เพราะไธสง) นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

8 ก.ค. 59 120