เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลบึง ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลบึงสำโรง จำนประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 4 โครงการ   --------------------------------------  ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์           จะดำเนินการโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง                 จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 4 โครงการโดยวิธีตกลงราคา ดังนี้ - พื้นที่ขุดสระน้ำ ความกว้าง 8.55 เมตร ยาว 41.00 เมตร รวมพื้นที่ขุดสระน้ำไม้น้อยกว่า 351 ตารางเมตร ขุดลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1.5 เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดขนไม่น้อยกว่า 729 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย - พื้นที่ขุดลอกสระน้ำ ทิศตะวันออก กว้าง 36.00 เมตร ทิศตะวันตกกว้าง 31.00 เมตร ทิศเหนือยาว 42.00 เมตร ทิศใต้ยาว 39.00 เมตร รวมพื้นที่ขุดลอกสระน้ำไม่น้อยกว่า 1,356.75 ตารางเมตร ขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย 1.50 เมตร ลาดเอียง 1 : 15 เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดขนไม่น้อยกว่า 1,800.56 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ราคากลาง 114,600.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)  โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินบ้านโมกมัน หมู่ที่ 7 - ก่อสร้างระบบกรองขนาด 2.50 ลบม./ชั่วโมง และถังเก็บน้ำใสขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลบม. - ติดตั้งระบบเติมสารส้ม สารคลอรีน และติดตั้งระบบสูบจ่ายพร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย       ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาระบบประปาเดิมพร้อมบันไดหอถังสูง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน                        ราคากลาง 342,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) Main ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 - วางท่อ Main ระบบประ จากประปาหมู่บ้าน (หนองอ้อ) เข้าหมู่บ้าน ท่อ MainPVC. ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาวรวม 740 เมตร ท่อ Main PVC. ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวรวม 1,352 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ราคากลาง 231,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) - พื้นที่ขุดลอกความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 458.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ลาดเอียง       1 : 2 เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดขนไม่น้อยกว่า 5,496 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ราคากลาง 192,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)   /ผู้มีสิทธิ... - 2 -   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่จะทำงานจ้างดังกล่าว ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่เสนอราคา ในวงเงิน     ไม่น้อยกว่า .……… บาท (……………………..………) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง เชื่อถือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ           ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและเสนอราคา ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2559ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th , www.gprocurement.go.th , www.koratdla.go.th   ในวันและเวลาราชการ             ประกาศ   ณ   วันที่ 19เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559         (นายพเยาว์ เพราะไธสง) นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

19 ส.ค. 59 117