เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา - จุดเริ่มต้นจาก ค.ส.ล. เดิม ช่วงบ้านนายกอบ ตรวจนอก ไปถนนลาดยางสายแก้งสนามนาง - บ้านเหลื่อม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 184.50 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.          ไม่น้อยกว่า 922.50 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน ลูกรังสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 27 ลูกบาศก์มาตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

12 ม.ค. 60 121