เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบึงสำโรงโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 (โดยวิธีตกลงราคา)ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา   -------------------------------------- ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 336,600.- บาท  (สามแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน  ดังนี้ (โดยวิธีตกลงราคา) - จุดเริ่มต้น จากหน้าบ้านนายมโน-หน้าบ้านนายประสิทธิ์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง           อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 165 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร       หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย              (ร้ายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) คุณสมบัติ ดังนี้ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้ ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น …-… บาท (………-……..…) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง เชื่อถือ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง         ที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ และ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว0006 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลบึงสำโรงจึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางงานโครงการดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน             ประกาศ ณ  วันที่ 22  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560       (นายพเยาว์ เพราะไธสง) นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

22 มี.ค. 60 139