เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ******************************* ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 508,400.- บาท (ห้าแสนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)         กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้น ช่วงแยกบ้านนางสังวาล-หน้าบ้านนายสำอางค์ ดาวตะคุ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) ราคากลาง508,400.- บาท (ห้าแสนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 งบประมาณ 305,500.- บาท                  (สามแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน        - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้น ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม     สายโรงสีข้าว ไปสามแยกถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 119.40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.   ไม่น้อยกว่า 597 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) ราคากลาง 305,500.- บาท (สามแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 งบประมาณ 403,600.- บาท                     (สี่แสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน        - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้นต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม       สายทางเข้าบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน    พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) ราคากลาง 403,600.- บาท (สี่แสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 งบประมาณ 319,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองปรือไปมาบพิมาน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 ความกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือรวมปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 810 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) ราคากลาง 319,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) /ผู้มีสิทธิ... - 2 -   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา (1) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 ในวงเงินไม่น้อยกว่า  254,200.-บาท  (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) (2) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 152,750.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (3) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 201,800.- บาท (สองแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) (4) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองปรือไปมาบพิมาน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5       ในวงเงินไม่น้อยกว่า 159,500.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงเชื่อถือ 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย    หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน      สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้     กำหนดยื่นซองสอบราคา (แยกยื่นแต่ละโครงการ) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560  ถึงวันที่                6 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง  ยกเว้นวันที่ 29 มิถุนายน 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง เมื่อเทศบาลพิจารณาผลการสอบราคาเสร็จแล้ว จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ให้ผู้ยื่นซองสอบราคาติดต่อขอรับทราบผลได้ หากไม่ติดต่อขอรับทราบผลให้ถือว่าได้รับทราบผลแล้ว /กำหนด... - 3 -   กำหนดดูสถานที่ดำเนินการในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.        ณ สถานที่ก่อสร้าง (โดยพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง)  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา (แยกซื้อแต่ละโครงการ) ได้ในราคาชุดละ 200.- บาท             ได้ที่สำนักงานเทศบาล ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่  23 มิถุนายน 2560   ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4475-6270-1    หรือ  www.bsr.go.th , www.gprocurement.go.th , www.koratdla.go.th   ในวันและเวลาราชการ ข้อกำหนด  - ก่อนลงมือปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบเป็นลายลักอักษร  - ในกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีคอนกรีต กำหนดให้มีการทดสอบกำลังอัดประลัยของลูกบาศก์คอนกรีตของโครงการด้วย (โดยกำหนดให้ก่อนผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบก่อนอย่างน้อย      1 วัน)  - ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายโครงการชั่วคราวก่อนเริ่มโครงการ โดยอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  ชื่อโครงการ ...................  งบประมาณ ......................  วันเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญาจ้าง ................................................................ ประกาศ ณ  วันที่ 23 เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2560          (นายพเยาว์ เพราะไธสง)  นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง      

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

23 มิ.ย. 60 152