เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประมูลงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประมูลงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ -------------------------------------- ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง จะประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ        โดยรวมประกาศ แต่แยกพิจารณาเป็นรายโครงการ ดังต่อไปนี้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสำโรง             อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา - จุดเริ่มต้นต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ไปบ้านหนองบัว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 485 เมตร         หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,910 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน ปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) ราคากลาง 1,504,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 75 วัน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง             อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา - จุดเริ่มต้นต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ไปบ้านหัวหนอง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 560 เมตร       หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) ราคากลาง 1,456,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 75 วัน ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้           1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว           2.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ           3.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้           4.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น   /8.คู่สัญญา... - 2 –              5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง เชื่อถือ           6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ           7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ           8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.                ณ สถานที่ก่อสร้าง (โดยพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งกำหนดอบรมผู้ค่าฯ วันที่                  6 กันยายน 2560 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 7 กันยายน 2560 - โครงการที่ 1 (ค.ส.ล. ม.2) เวลา 13.30 – 14.00 น. - โครงการที่ 2 (ค.ส.ล. ม.6) เวลา 14.10 – 14.40 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาล         ตำบลบึงสำโรง ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ยกเว้นในวันที่                 11 สิงหาคม 2560 กำหนดจ่ายซองฯ ประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร        การจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4475 6270–1 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง www.bsr.go.th และ www.Koratdla.go.th     /ข้อกำหนด... - 3 -              ข้อกำหนด - เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างในครั้งนี้ ได้มาจากโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น(Matching Fund) เทศบาลตำบลบึงสำโรง ขอสงวนสิทธิ์ว่าจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญาต่อเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้น และเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ผู้ชนะและ/หรือผู้ที่เทศบาลฯ เรียกทำสัญญา จะต้องลงนามทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันกับเทศบาลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่       30 กันยายน 2560 - ก่อนลงมือปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบเป็นลายลักอักษร - ในกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีคอนกรีต กำหนดให้มีการทดสอบกำลังอัดประลัย     ของลูกบาตคอนกรีตของโครงการด้วย (โดยกำหนดให้ก่อนผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบก่อนอย่างน้อย 1 วัน)โดยให้รอผลทดสอบวัสดุโดยกำลังอัดสูงสุดของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด    15x15x15 ซม. เมื่อครบอายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. กำหนดเวลาในการดำเนินโครงการ จำนวน 75 วัน ให้รวมถึงระยะเวลาในการทำงาน ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่าง การบ่ม การรอผลทดสอบแท่งคอนกรีต 28 วัน และกระบวนการเอกสาร จนถึงครบกระบวนการพร้อมส่งมอบงาน - ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายโครงการชั่วคราวก่อนเริ่มโครงการ โดยอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อโครงการ ................... งบประมาณ ...................... วันเริ่มต้น                 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ................................................................                        ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560                                                                                                                                (นายพเยาว์ เพราะไธสง)                                                             นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง  

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

8 ส.ค. 60 147