เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ******************************* ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสำโรง             อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 498,100.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน       - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้น ต่อจากถนน           ค.ส.ล. เดิม ช่วงบ้านนายพิมพา หมื่นฤทธิ์ ไปสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ความกว้าง 5 เมตร       ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินสองข้าง ตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด)                        ราคากลาง 498,100.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง             อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 510,800.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)   กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน        - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้น สามแยกต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ไปทางหนองบึงสำโรง ความกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.          ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินสองข้างตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย       (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) ราคากลาง 510,800.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาท-ถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น     /5.ผู้ประสงค์.... - 2 -   5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา (1) ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 249,050.-บาท        (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) (2) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 255,400.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงเชื่อถือ 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย    หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน      สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้                                       กำหนดยื่นซองสอบราคา (แยกยื่นแต่ละโครงการ) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560  ถึงวันที่                25 สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง  ยกเว้นวันที่ 18 สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง เมื่อเทศบาลพิจารณาผลการสอบราคาเสร็จแล้ว จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ให้ผู้ยื่นซองสอบราคาติดต่อขอรับทราบผลได้ หากไม่ติดต่อขอรับทราบผลให้ถือว่าได้รับทราบผลแล้ว กำหนดดูสถานที่ดำเนินการในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.                ณ สถานที่ก่อสร้าง (โดยพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง)  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา (แยกซื้อแต่ละโครงการ) ได้ในราคาชุดละ 200.- บาท             ได้ที่สำนักงานเทศบาล ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่  11 สิงหาคม 2560   ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4475-6270-1    หรือ  www.bsr.go.th , www.gprocurement.go.th , www.koratdla.go.th   ในวันและเวลาราชการ ข้อกำหนด  - ก่อนลงมือปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบเป็นลายลักอักษร  - ในกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีคอนกรีต กำหนดให้มีการทดสอบกำลังอัดประลัยของลูกบาศก์คอนกรีตของโครงการด้วย (โดยกำหนดให้ก่อนผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบก่อนอย่างน้อย      1 วัน)     /-ผู้รับจ้าง... - 3 -      - ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายโครงการชั่วคราวก่อนเริ่มโครงการ โดยอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  ชื่อโครงการ ...................  งบประมาณ ......................  วันเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญาจ้าง ................................................................ ประกาศ ณ  วันที่ 11 เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2560          (นายพเยาว์ เพราะไธสง)  นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง    

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

11 ส.ค. 60 100