เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  -------------------------------------- ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมหน้าบ้าน   นายสุทน กวดนอก ไปถนนลาดยางสายแก้งสนามนาง-บ้านเหลื่อม  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 233.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 934 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน ตั้งงบประมาณไว้ 485,000.- บาท  (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                                   เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ และเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว0006 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  เทศบาลตำบลบึงสำโรงจึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางงานโครงการดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน             ประกาศ ณ  วันที่  16 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561         (นายพเยาว์ เพราะไธสง) นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

16 มี.ค. 61 139