เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด-หนองตาโม้ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด-หนองตาโม้ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  -------------------------------------- ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด-หนองตาโม้ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2           ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ - ยกระดับถนนดินความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ลงลูกรังความกว้างเฉลี่ย       5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อย - วางท่อระบายน้ำทับแน่นให้เรียบร้อย จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน จุดที่ 3 วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน จุดที่ 4 วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆละ 7 ท่อน จุดที่ 5 วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด)  กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ตั้งงบประมาณไว้ 365,700 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ และเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว0006 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  เทศบาลตำบลบึงสำโรงจึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางงานโครงการดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน             ประกาศ ณ  วันที่  16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561         (นายพเยาว์ เพราะไธสง) นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

16 มี.ค. 61 132