เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ด้านข้างถนนภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ด้านข้างถนนภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสำโรง  อำเภอแก้งสนามนาง                 จังหวัดนครราชสีมา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  --------------------------------------                       ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์     จะดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ด้านข้างถนนภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จุดเริ่มต้นสี่แยกบ้านนางลออ ศรีขุ้ย ถึงปากท่อระบาย ค.ส.ล. ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน                        ราคากลาง 63,800.- บาท  (หกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ และเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว0006 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  เทศบาลตำบลบึงสำโรงจึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางงานโครงการดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน                         ประกาศ ณ  วันที่ 4 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561         (นายพเยาว์ เพราะไธสง) นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

4 ก.ย. 61 129