เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองโน หมู่ที่ 3ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  --------------------------------------                       ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์          จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองโน หมู่ที่ 3  ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง        จังหวัดนครราชสีมา  ราคากลาง 454,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน   60 วัน         รายละเอียดดังต่อไปนี้ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 เริ่มจาก ค.ส.ล. ถนนสายบ้านโนนสะอาด-  หนองบัวกลับคืนมายังบ้านหนองโน  ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 211.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 844.00 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน    1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลบึงสำโรงกำหนด)                      เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ และเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว0006 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  เทศบาลตำบลบึงสำโรงจึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางงานโครงการดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน             ประกาศ ณ  วันที่ เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561         (นายพเยาว์ เพราะไธสง) นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

19 ก.ย. 61 126