เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  --------------------------------------                        ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์          จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโนนอุดม หมู่ 8 จุดเริ่มต้นต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม สายทางเข้าหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน       ราคากลาง 446,800-บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดดังต่อไปนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 - จุดเริ่มต้นจากถนน คสล.เดิม สายทางเข้าบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ความกว้างผิวจราจร       6.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลบึงสำโรงกำหนด)                       เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ และเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว0006 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  เทศบาลตำบลบึงสำโรงจึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางงานโครงการดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน             ประกาศ ณ  วันที่ เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561         (นายพเยาว์ เพราะไธสง) นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

19 ก.ย. 61 135