เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ราคากลางจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรงตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  -------------------------------------- ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนา จังหวัดนครราชสีมา           มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งประมาณ 30,700.- บาท (สามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ราคากลาง 25,900.- บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ          การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลบึงสำโรงจึงขอประกาศราคากลางงานโครงการดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน             ประกาศ ณ  วันที่     เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561         (นายพเยาว์ เพราะไธสง) นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

19 ธ.ค. 61 127