เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายมาบรกฟ้า-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายมาบรกฟ้า-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 9           ตำบลบึงสำโรง  อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา   -------------------------------------- ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์     จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายมาบรกฟ้า-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงสำโรง       อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  - ช่วงที่ 1 ถมดินขนาดความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 345 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร วางท่อระบายน้ำ      ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรจำนวน 3 จุด รวม 24 ท่อน - ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร ความสูงเดิม - ช่วงที่ 3 ถมดินขนาดความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร - ช่วงที่ 4 ถมดินขนาดความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร - ลงลูกรัง ช่วงที่ 1-4 ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,755 เมตร หนา เฉลี่ย 0.12 เมตร - รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,053 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น - รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,317.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยบดทับแน่น - พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด)                           กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน  ราคากลาง 558,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 เทศบาลตำบลบึงสำโรง     จึงขอประกาศราคากลางงานโครงการดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน            ประกาศ ณ  วันที่     เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2561         (นายพเยาว์ เพราะไธสง) นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

19 ธ.ค. 61 132