เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกบ้านหนองปรือใหม่บ้านกุดปลาฉลาด ไปวัดป่า บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกบ้านหนองปรือใหม่บ้านกุดปลาฉลาด ไปวัดป่า บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 412,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง            จุดเริ่มต้นต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ถึงสามแยกไปวัดป่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน (แบบมาตรฐาน ท.1-01) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบเลขที่ 901/2562 ที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

2 ก.ค. 62 131