เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 485,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง 483,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น สี่แยกบ้านนายฮุย หลายทวีวัฒน์ – สีแยก ศพด.บ้านโนนสะอาด  รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 41 เมตร พร้อมตะแกรงเหล็ก     ปิดรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 26 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย - ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น ศพด.บ้านโนนสะอาด – บ้านนายสันติ โคตรสมบัติ รายระบายน้ำ   ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 99 เมตร พร้อมตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ   วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 28 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย แบบมาตรฐาน ทถ.นม. 02-202 (รายละเอียดตามแบบเลขที่ 201/2562 ที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

2 ก.ค. 62 125